post

IMG_2347b

Obiectivul general al proiectului constă în dezvoltarea aptitudinilor pentru un număr de 150 studenți înmatriculați în sistemul național de învățământ (licență și master), la S (Universitatea “Ștefan cel Mare” din Suceava), prin facilitarea tranziției de la școală la viața activă în vederea inserției viitoare pe piața muncii, în domenii profesionale relevante specializării studiate și propriului set de competențe.

Tipul proiectului: Local
Judeţ: Suceava
Clasificarea domeniilor: Urban


 

Proiectul propus se va derula la nivel local, stabilind un plan integrat de măsuri cu beneficii concrete și efecte pozitive pe termen mediu și lung ce contribuie atât la tranziția de la școală la viața activă, cât și la creșterea gradului de conștientizare și responsabilizare la nivelul comunităților pentru o percepție corectă a avantajelor pe care le aduce în dezvoltarea individuală, familială și a comunitătii.

Desfășurarea stagiilor de practică intră în responsabilitatea USV care va realiza materialele suport (ghid de practică, set de materiale specifice: fișe de observare, caiet de practică etc.), va planifica și stabili cadrul general de desfășurare a stagiilor de practică, inclusiv angajatorii la care se vor derula stagiile, va monitoriza desfășurarea acestora, va evalua rezultatele obținute de studenți în cadrul stagiilor de practică și va realiza concursul pentru premierea studenților care au dovedit o implicare deosebită. De asemenea, S este responsabil pentru acordarea subvențiilor și a premiilor pentru studenții din grupul țintă al proiectului.


 

IMG_2347b

Proiectul contribuie la atingerea indicatorilor asumați prin POSDRU: 150 persoane sprijinite în tranzitția de la școală la viața activă și 150 beneficiari ai serviciilor de consiliere în cariera. Respectând operațiunile orientative din cadrul prezentului apel, proiectul propus facilitează experiența unei pregătiri practice încă din perioada ciclului de studii universitare, prin intermediul unui parteneriat durabil între mediul universitar și o serie de angajatori din următoarele sectoarele de activitate: științe inginerești, științe economice, științe umaniste și științe sociale.

Proiectul oferă studenților posibilitatea de a aduce o completare la educația academică primită până în acel moment cu o pregătire practică la un viitor loc de muncă specific domeniului de activitate.

 

usv-dhalip1110103b

Derularea stagiilor de pregătire practică, în concordanță cu cerințele potențialilor angajatori, satisface nevoia de dezvoltare a abilităților și competențelor profesionale în acord cu exigențele pieței muncii. În cadrul proiectului, cei 150 de studenți vor beneficia de suportul personalului calificat cu privire la metode și tehnici de căutare a unui loc de muncă și prezentare la interviuri în vederea ocupării.

Durata minimă a stagiului de practică pentru fiecare student din grupul tinta va fi conform planului de învățământ obligatoriu al fiecărei facultăți. La finalizarea stagiului de practică, studenții vor completa online caietele de practică și le vor prezenta tutorilor la instituția USV. Tutorii vor completa fișele de observare și vor evalua caietele de practică și cunoștințele studenților și vor acorda calificative. La finalizarea cu succes a stagiului de practică, organizatorul va acorda studentului numărul de credite aferent conform planului de învățământ ce vor fi înscrise și în suplimentul de diplomă. Controlul și monitorizarea stagiilor de practică se vor realiza prin intermediul tutorilor și a modulului specific al sistemului IT de urmărire și evaluare a programelor de practică, sistem care va fi achiziționat de către P1.


 

Pentru orientarea și consilierea grupului tinta, se vor utiliza instrumente inovatoare ce vor permite desfășurarea online, inclusiv de pe dispozitive mobile a acestei activități. De asemenea, se va implementa un sistem modern de gestiune și diseminare a programului de practică, o soluție informatică dedicată care va permite păstrarea unei evidențe clare a persoanelor din grupul țintă al proiectului și furnizarea de rapoarte coerente în timp real. Acesta reprezintă un sistem integrat care va avea la bază 3 module necesare pentru: (1) selecție și management grup tină, (2) sistem de urmărire și evaluare program de practică și (3) sistem de colaborare și diseminare online.

Experții USV în elaborarea metodologiei pentru stagii de practică se vor consulta cu tutorii de practică si vor stabili condițiile de desfășurare a stagiilor și de evaluare a rezultatelor obținute de studenți, repartizarea acestora în grupe, încheierea convențiilor de practică etc.

Toate aceste informații vor fi sintetizate în cadrul Ghidului de practică în care vor fi detaliate condițiile și cadrul de organizare și desfășurare a stagiilor de practică și va avea ca anexe toate materialele destinate studenților și tutorilor în cadrul acestui proces (fișe de observare, caiet de practică, convenții de practică etc.).