post

Activităţi finanţate

Activitatea 1 Managementul Proiectului
Activitatea 2 Activităţi pentru funcţionarea de ansamblu a proiectului
Activitatea 3 Elaborarea parteneriatelor/convenţiilor între organizator şi partenerii de practică
Sub-Activitatea 3.1 Selecţia grupului ţintă Sub-Activitatea 3.2 Identificarea partenerilor de practica Sub-Activitatea 3.3 Monitorizarea grupului ţintă
Activitatea 4 Furnizarea de servicii de consiliere şi orientare profesională pentru studenţi

Sub-Activitatea 4.1 Adaptarea instrumentarului si a materialelor specifice de consiliere, analiza nevoilor specifice si alcatuirea dosarului personal

Sub-Activitatea 4.2 Organizarea si sustinerea de activitati de consiliere si orientare profesionala individuale

Activitatea 5 Dezvoltarea sistemului de informare coordonată între instituţia de învăţământ şi sectorul privat

Sub-Activitatea 5.1 Pilotarea de soluţii inovative de evaluare a competenţelor prin intermediul TIC- dezvoltare Centru de Evaluare

Sub-Activitatea 5.2 Activităţi de informare coordonată în ambele sensuri

Activitatea 6 Organizarea şi derularea programelor de învăţare la locul de muncă-stagii de practică, inclusiv activităţi de tip întreprindere simulată

Sub-Activitatea 6.1 Organizarea programelor de învăţare la locul de muncă- înfiinţare laborator dezvoltare competenţe digitale

Sub-Activitatea 6.2 Derularea programelor de învăţare la locul de muncă-stagii de practică, inclusiv activităţi de tip întreprindere simulată

Activitatea 7 Organizare competiţie utilizare TIC şi târg întreprinderi simulate

Sub-Activitatea 7.1 Organizare competiţie utilizare TIC şi competenţe digitale

Sub-Activitatea 7.2 Organizare târg întreprinderi simulate

post

Rezultate

Îndeplinirea Obiectivului specific 1

se concretizează prin următoarele rezultate prevăzute a se realiza:

0
Metodologie de selectie
0
Metodologie monitorizare grup tinta
0
Dosare de grup tinta
0
Persoane selectate si introduse in Grupul Tinta
0
Set de rapoarte selecţie psp.practicasv.ro
0
Seturi materiale consumabile grup ţintă
0
Seturi materiale consumabile experţi grup ţintă
0
Seturi materiale conştientizare teme orizontale
0
Studiu pentru identificarea partenerilor de practica
0
Chestionar tip
0
Set materiale documentare
0
Judeţe investigate
0
Firme nominalizate - minimum 5% noi agenţi economici/parteneri de practică
0
Tutori nominalizaţi + rezerve
0
Conventii-cadru încheiate intre organizatorii de practica, partenerii de practica si studenții participanti
0
Raport general de activitate
0
Rapoarte lunare de monitorizare Grup Ţintă-Indicatori
0
Dosare de grup tinta actualizate
0
Raport general de activitate

Îndeplinirea Obiectivului specific 2

se concretizează prin următoarele rezultate prevăzute a se realiza:

0
Dosar de materiale actualizate in sprijinul activitatii de orientare si consiliere profesionala studenti/masteranzi
0
Procedura de consiliere si orientare profesionala
0
Model cadru plan de interventie personalizata
0
Evaluari psihoaptitudinale bazate pe instrumente TIC
0
Rapoarte de evaluare personalitate si aptitudini
0
Rapoarte de evaluare interese vocationale
0
Fise individuale de consiliere completate partial
0
Raport general de activitate
0
Plan de implementare activitati de consiliere si orientare
0
Fise individuale de consiliere completate
0
Planuri de cariera completate
0
Ore de consiliere individuala
0
Sesiuni de grup consiliere si orientare in cariera
0
Ore de consiliere si orientare de grup
0
Raport general de activitate
0
Raport de impact al activitatilor de consiliere si orientare

Îndeplinirea Obiectivului specific 3

se concretizează prin următoarele rezultate prevăzute a se realiza:

0
Focus-group/interviu de grup in vederea fundamentarii unei liste de competente specifice a fi evaluate si dezvoltate in cadrul Centrului de Evaluare – Assessment Center
0
Centru de evaluare tip Assessment Center dezvoltat si configurat pentru USV
0
Suita de exercitii tip Assessment Center configurate si dezvoltate in urma analizei la nivelul USV
0
Metodologie de Assessment Centre adaptata USV
0
Program pilot Centru de Evaluare cu 25 participanti
0
Raport general de activitate
0
Masa rotunda
0
Platforma colaborativa si o baza de date a angajatorilor dezvoltata pe platforma psp.practicasv.ro
0
Sistem de informare coordonata in ambele sensuri
0
Campanie social-media continua si un blog dedicat
0
Raport de analiza si o metodologie nivel local
0
Raport general de activitate

Îndeplinirea Obiectivului specific 4

se concretizează prin următoarele rezultate prevăzute a se realiza:

0
Programă analitică actualizată curs compentenţe digitale
0
Licenţe aplicaţie software Enterprise Resource Planning
0
Laborator dezvoltare competenţe digitale
0
Metodologie funcţionare laborator
0
Subventii acordate
0
Dosar materiale suport elaborate: Ghid de Practica + anexe
0
Raport general de activitate
0
Metodologie activităţi de tip întreprindere simulată
0
Studenti participanti la practica
0
Caiete de practica completate
0
Fise de observare
0
Întreprinderi simulate

Îndeplinirea Obiectivului specific 5

se concretizează prin următoarele rezultate prevăzute a se realiza:

0
Metodologie organizare competiţie
0
Competitori dezvoltare competenţe digitale
0
Premii
0
Raport general de activitate
0
Metodologie organizare târg
0
Competitori întreprinderi simulate
0
Premii
0
Raport general de activitate
post

Obiective

Obiectivul general al proiectului Învață din practica! INDIP

Vizeaza dezvoltarea resurselor umane prin îmbunatățirea utilizării tehnologiilor informației și comunicațiilor, crearea de medii de practica în cadrul universităţii si creșterea accesului la activităţi de învățare la un potențial loc de munca (stagii de practica), care sa faciliteze inserția pe piața muncii a absolvenților de studii terțiare, pentru un număr de 250 studenți înmatriculați în sistemul național de învățământ (licență si master).

Obiective specifice

Obiectivul specific 1

Vizează selecția în grupul ţintă al proiectului şi monitorizarea a minimum 250 de studenţi (licenţă şi master) din cadrul Universităţii Ştefan cel Mare din Suceava, precum şi identificarea partenerilor de practică - minimum 30 firme şi 25 tutori nominalizaţi.

Obiectivul specific 2

Vizează furnizarea de servicii de consiliere şi orientare profesională pentru minimum 250 de studenţi (licenţă şi master) din cadrul Universităţii Ştefan cel Mare din Suceava, prin adaptarea instrumentarului si a materialelor specifice de consiliere şi organizarea şi sustinerea de activitati de consiliere si orientare profesionala individuală.

Obiectivul specific 3

Vizează dezvoltarea sistemului de informare coordonată între Universitatea Ştefan cel Mare din Suceava şi minimum 30 firme şi 25 tutori prin pilotarea de soluţii inovative de evaluare a competenţelor prin intermediul TIC- dezvoltare Centru de Evaluare şi derularea de activităţi de informare coordonată în ambele sensuri, cu utilizarea platformei psp.practicasv.ro.

Obiectivul specific 4

Vizează organizarea programelor de învăţare la locul de muncă prin înfiinţarea Laboratorului de dezvoltare a competenţelor digitale-Învaţă din practică! şi acordarea a 250 de subvenţii, precum şi derularea programelor de învăţare la locul de muncă-stagii de practică, cu derularea activităţilor pentru minimum 10 întreprinderi simulate, pe durata a cel puţin unui an universitar.

Obiectivul specific 5
Vizează organizarea unei competiţii privind utilizarea TIC şi a unui târg de întreprinderi simulate, la finalul stagiilor de practică.